Animacja i video dla dzieci i młodzieży

 Kurs przeznaczony jest dla osób w wieku 13 – 17 lat zainteresowanych w tworzeniu animacji i krótkich form video.

Program animacji

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników warsztatów z podstawowymi technikami komputerowej animacji, obróbki video i postprodukcji.
Podczas warsztatów  animacji i video

 • będziesz tworzyć animacje poklatkowe z użyciem aparatów fotograficznych lub telefonów mobilnych (komórek), inspirując się uznanymi artystami, jak Antonisz, i wielu innych.
 • poznasz zagadnienia związane z komputerowym tworzeniem i obróbką ruchomych obrazów.
 • Dowiesz się jak ważne jest użycie światło oraz jak działa animacja poklatkowa w przypadku animowania kawałka plasteliny, figurek z klocków lego, form przestrzennych z papieru czy prostego rysunku.
 • Stworzysz wraz z wykładowcą bazę pomysłów na scenariusze, tak aby łatwo i kreatywnie pracowało się podczas tworzenia animacji.
 • Dowiesz się również co to jest post produkcja animacji.

Metoda reali­za­cji programu

Za pomocą różnych technik cyfrowych  dowiesz się jak tworzy się ruchomy obraz oraz  krót­kie filmowe sekwen­cje, odzwier­cie­dla­jące  twoje pre­dys­po­zy­cje i kreatywność.
W cza­sie zajęć  poznasz także pod­sta­wowe funk­cje pro­gramów Adobe After Effects. Wie­dza ta, da Ci moż­li­wość samo­dziel­nej obróbki sekwen­cji obra­zów i dowol­nego eks­pe­ry­men­to­wa­nia zarówno z kadro­wa­niem, klat­ka­żem, jak i mon­ta­żem.
Efek­tem waszej pracy (całej grupy) jest krótki mon­taż fil­mowy.

Zajęcia prowadzi artysta Kuba Cech, specjalizujący się w prowadzeniu zajęć multimedialnych, w tym animacyjnych z dziećmi i młodzieżą.

Film video stworzony przez dzieci

 Animacja z żartem świątecznym


CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ W SOWA-EDU?

 • Profesjonalny program zajęć jest opracowany i realizowany przez wysokiej klasy wykładowców i dostosowywany do wieku i potrzeb uczestników zajęć.
 •  Możliwość stworzenia oryginalnego i indywidualnego portfolio.
 • Sposób prowadzenia zajęć jest progresywny, obejmujący wiedzę o sztuce i umiejętności praktyczne.

.

 • Każdy uczestnik zajęć pracuje na własnym sprzęcie (aparat fotograficzny lub telefon komórkowy.
 • Laptopy i program na zajęciach udostępnia szkoła.
 • Sale dydaktyczne są wyposażone w pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny

1h = 45 minut

Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu po 4godz.lekcyjne.

Ważne Info

Jest możliwość zmiany dnia i godziny rozpoczęcia zajęć drogą kompromisu

Jakość Kursów

Oferujemy ciekawą i skuteczną metodę prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.