Celem zajęć animacji  jest umiejętność tworzenia ruchomego obrazu  za pomocą przede wszystkim programu graficznego Blender.

podstawowy program animacji

Korzystanie z podstawowych okien kontroli animacji
Korzystanie z klatek kluczowych,
Kadrowanie animacji,
Modyfikatory i optymalizacja animacji,
Dopesheet i Graph Editor: optymalne wykorzystanie i kontrola animacji
Użycie plików dźwiękowych w animacji i synchronizacja muzyki z obrazem,

Wspomaganie się programami Adobe After Effects i Adobe Premiere.

Kreatywne zadania:
Animacja ruchu, wiszącej liny, błyskawicy, skaczącej piłki, ogona,itd..
Animacja obiektów złożonych
Animacja obiektów hierarchicznych

 

 Metody Pracy

W cza­sie zajęć studenci poznają także pod­sta­wowe funk­cje pro­gramu Blender, w mniejszym stopniu Adobe After Effects i Premier.
Wie­dza ta, daje im moż­li­wość samo­dziel­nej obróbki, sekwen­cji obra­zów i dowol­nego eks­pe­ry­men­to­wa­nia zarówno z kadro­wa­niem, klat­ka­żem, jak i mon­ta­żem.
Efek­tem pracy studentów jest stworzenie ruchomego obrazu.