Program fotografii portretu

Zapo­znamy Cię z teo­re­tyczną i prak­tyczną wie­dzą w zakre­sie pod­staw foto­gra­fii portretu.

  • jak prze­pro­wa­dzić sesje zdję­ciową w stu­dio i ple­ne­rze z udzia­łem pro­fe­sjo­nal­nych modelek,
  • jak przy­go­to­wać odpo­wiedni maki­jaż i stylizację,
  • jak pra­co­wać z modelką na pla­nie zdjęciowym,
  • jak dobie­rać aran­ża­cję przy foto­gra­fii portretu,
  • jak wydo­być cechy cha­rak­teru i uchwy­cić piękno człowieka, itd.
  • pre­zen­to­wa­nie prac wybra­nych foto­gra­fów portretu oraz prac doty­czą­cych zada­nego tematu.

Poka­żemy Ci również róż­nicę między pracą z zawo­dową modelką a ama­to­rem na pla­nie zdjęciowym.

Metody reali­za­cji programu

Pod­sta­wową formą zajęć są ćwi­cze­nia prak­tyczne oraz sesje zdję­ciowe z model­kami i mode­lami.
Ponadto odbywają się kon­sul­ta­cje prac na zadany temat. Na koniec zajęć studenci przy­go­to­wują pre­zen­ta­cje wybra­nych prac w for­mie odbi­tek: for­mat powięk­sze­nia uzgad­niany jest pod­czas konsultacji