Program fotografii portretu

Zapo­znamy Cię z teo­re­tyczną i prak­tyczną wie­dzą w zakre­sie pod­staw foto­gra­fii portretu.

Celem zajęć fotografii portretu jest zrealizować własny artystyczny pomysł z wykorzystaniem przede wszystkim lamp studyjnych.

Na zajęciach otrzymasz wskazówki związane z fotografia portretową, i będziesz wykonywał, począwszy od prostego portretu w świetle zastanym, przez portrety plenerowe, po dynamiczne sesje zdjęciowe z modelką/modelem.

Tematy poruszane na zajęciach, to przede wszystkim operowanie światłem i głębią ostrości,
pozowanie, wykorzystanie mowy ciała, jak również przygotowanie do sesji z użyciem rekwizytów.

Ponadto dowiesz się,  jak:

  •  prze­pro­wa­dzić sesję zdję­ciową w stu­dio i ple­ne­rze z udzia­łem pro­fe­sjo­nal­nych modelek,
  •  przy­go­to­wać odpo­wiedni maki­jaż i stylizację,
  •  pra­co­wać z modelką na pla­nie zdjęciowym,
  •  dobie­rać aran­ża­cję przy foto­gra­fii portretu,
  • wydo­być cechy cha­rak­teru i uchwy­cić piękno człowieka, itd.

Ponad to
Zaprezentujemy Wam prace wybra­ne foto­gra­fów portretu oraz prace doty­czą­ce zada­nego tematu.
Poka­żemy Ci również róż­nicę między pracą z zawo­dową modelką a ama­to­rem na pla­nie zdjęciowym.

Może zainteresuje cię również video

Fotografia portretu – prace wykonane przez naszych studentów

Metody reali­za­cji programu fotografii portretu

Pod­sta­wową formą zajęć są ćwi­cze­nia prak­tyczne, konsultacje prac na zadany temat oraz sesje zdję­ciowe z model­kami i mode­lami.
Na koniec zajęć studenci przy­go­to­wują pre­zen­ta­cje wybra­nych prac w for­mie odbi­tek: for­mat powięk­sze­nia uzgad­niany jest pod­czas konsultacji