PROGRAM INFOGRAFIKI

Infografiki zwykle postrzegane są jako elementy wizualne, np. mapy, znaki, wykresy, które mają na celu pomóc w zrozumieniu danej zawartości tekstowej. Często ich przekaz jest silniejszy niż w przypadku samych słów czy obrazów.

Celem nauki jest umiejętność zaprojektowania infografiki w prosty i czytelny sposób, tak, by odbiorca czytając ją, dowiedział się z niej najistotniejszych informacji oraz zainteresował się tą tematyką czy marką. I zapamiętał zaprojektowaną grafikę.

Sukcesem jest, jeśli infografika nie tylko informuje, ale też bawi.

Podczas nauki projektowania infografiki, należy pamiętać, że:

  • Nagłówek powinien jasno informować, o czym jest infografika.
  • Wizualizacja powinna przekazać temat/ historię za pomocą obrazu z niewielką ilością tekstu
  • Istotny jest też dobór fontów oraz tła i kolorystyki, które powinny tworzyć jedność z poruszaną tematyką.
  • Nie banalne jest zastosowanie infografiki interaktywnej lub elementu grafiki 3D.

Metody realizacji programu

Oprócz ćwi­czeń tech­nicz­nych będziesz także, reali­zować prace opar­te na swoich pomy­słach i zało­że­niach,  będą­cych próbą stwo­rze­nia skoń­czo­nych pro­jek­tów arty­stycz­nych w opar­ciu o pro­po­no­wane tematy.

Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów” – (przysłowie chińskie)

Prace studentów IIroku z pracowni Infografiki

Infografikę animowała studentka I roku - Agnieszka Błońska