Program Zajęć Rysunku dla Młodzieży

Umiejętności zdobywane na zajęciach kreatywnych, pozwolą naszym uczestnikom wyrażać swoje myśli i emocje w różnorodnej formie plastycznej.

OPŁATY-ZAPISY-GRAFIK-KURSÓW

Celem zajęć jest rozbudzenie  pasji i wyobraźni plastycznej.  Rozwinięcie zdolności manualnej.  Nauczenie wraż­li­wo­ści pla­stycz­nej,  wyczu­cia koloru, kom­po­zy­cji i przestrzeni.
Podczas zajęć poznasz i będziesz sto­so­wać różne tech­niki, takie jak:rysu­nek, malarstwo, grafikę, itd..

Na zajęciach poznasz wiele narzędzi, takich jak: ołówek, kredka, tusz, farba, tech­niki mieszane.
Zasto­su­jesz tech­niki malar­skie, mię­dzy innymi: akwa­rele (metoda malo­wa­nia far­bami wod­nymi), pastele mokre bądź suche.
Zmierzysz się z rysunkiem studyjnym, wykonując:

  • szkice ołókiem,
  • rysu­nek lawowany (tuszem, piór­kiem, węglem, patykiem)
  • rysu­nek nega­ty­wowy wykonany białymi i czarnymi kredkami na czarnym papierze.

Jakie tematy będziesz wykonywał na zajęciach

  • postacie/modele, szkielet, mane­kiny, zwierzęta,
  • mar­twą naturę, małe formy botaniczne, pej­zaże miej­skie, archi­tek­turę zieleni,
  • opo­wieść o miej­scu, miej­sca wybrane, swój wła­sny obraz mia­sta, świata, itd..

Zmierzysz się z linorytem. Jest to rysunek wyżło­biony w linoleum. Do opra­co­wa­nia matrycy będziesz używać dłut, umożliwiających cięcie materiału. Po wykonaniu matrycy zrobisz odbitki na prasie ręcznej lub za pomocą kostki introligatorskiej.

Metody realizacji zajęć

Zależy nam na jako­ści, dla­tego grupy są małe. Gwa­ran­tuje to indy­wi­du­alny kon­takt z każ­dym uczest­ni­kiem, moni­to­ro­wa­nie jego postę­pów oraz udzie­la­nie facho­wych wska­zó­wek przez wykła­dowcę.
Spo­tka­nia odby­wają się w prze­stron­nych pra­cow­niach szkoły SowaEdu, w cie­płej i przy­ja­znej atmos­fe­rze.
Zaję­cia pro­wa­dzone są wg autor­skiego pro­gramu  Maxa Skor­wi­dera i dosto­so­wane do pre­dys­po­zy­cji i wieku uczest­ni­ków, co zapewnia im szybki rozwój umie­jęt­no­ści i uwrażliwia artystycznie.

Prowadzący zajęcia – dr Maks Skorwider wykładowca Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Ilustrator wielu książek dla dzieci i młodzieży, pt. Ekonomia, Polityka, Mózg.

Co przynieść na zajęcia

Szkicowniki: A3 białe kartki bristolu 50×70 cm; gumki: biała zwy­kła i szara chle­bowa; ołówki mięk­kie róż­nej gru­bo­ści; kredki; pastele:
nożyk do ostrze­nia ołów­ków i kre­dek tubę lub teczkę do przenoszenia rysunków.

Prace uczestników zajęć i pracownia dla młodzieży