Program Motion Graphic

Program ten jest realizowany na II roku

Celem zajęć jest umiejętność tworzenia, np. ruchomej prezentacji, krótkiego filmu video.

Na zajęciach motion graphic

  • Przed­sta­wimy Wam spe­cy­fikę reali­zo­wa­nia obrazu ruchomego.
  • Prze­ka­żemy wie­dzę na temat wyobraźni czasowo-przestrzennej oraz umie­jęt­no­ści obser­wa­cji i ana­lizy ruchu.
  • Zapo­znamy Was z pod­sta­wo­wymi zagad­nie­niami, dotyczącymi tworzenia obrazu ruchomego za pomocą tech­nik cyfrowych.
  • Poznanacie także poję­cia zwią­zane z fil­mem i animacją. Doty­czy to zarówno ter­mi­no­lo­gii, jak i pod­sta­wo­wych zasad obu dyscyplin.

Metoda reali­za­cji programu

Za pomocą technik omówionych wyżej, powstają krót­kie filmowe sekwen­cje, odzwier­cie­dla­jące pre­dys­po­zy­cje i inkli­na­cje poszcze­gól­nych człon­ków grupy. Jako że, głów­nym narzę­dziem pracy studentów pozo­staje apa­rat foto­gra­ficzny, szcze­gólny nacisk kła­dziony jest na tech­niki pod­ka­me­rowe.
W cza­sie zajęć studenci poznają także pod­sta­wowe funk­cje pro­gramów Adobe After Effects i Premier. Wie­dza ta, daje im moż­li­wość samo­dziel­nej obróbki sekwen­cji obra­zów i dowol­nego eks­pe­ry­men­to­wa­nia zarówno z kadro­wa­niem, klat­ka­żem, jak i mon­ta­żem. Efek­tem pracy studentów jest krótki mon­taż fil­mowy.

Film wykonany na zajęciach Motion Graphic.