Program animacji reklamowej

Zapoznasz się z podstawowymi technikami komputerowej animacji, obróbki video i postprodukcji oraz będą Ci przedstawione zagadnienia związane z komputerowym tworzeniem i obróbką ruchomych obrazów.

Celem zajęć jest umiejętność tworzenia, np. ruchomej prezentacji, reklamy animowanej, za pomocą programów graficznych oraz technik omówionych poniżej.

Na zajęciach animacji reklamowej poznasz

 • Standardy animacji, klatkaż, metody zapisu, kontenery, kompresory
 • Interfejs programu
 • Import / eksport materiałów o różnym charakterze i formacie
 • Organizacja pracy w programie
 • Klucze, animacja parametryczna, wyrażenia, motion
 • Filtry, efekty i warstwy dopasowania
 • Obsługę i wykorzystanie ścieżki dźwiękowej
 • 3d (panorama, wieloplan, wirtualna kamera)
 • Praca na warstwach – zarządzanie, specyfika, ograniczenia
 • Podstawy montażu synchronicznego
 • Obróbka materiału
 • Kluczowanie (green/blue box)

Metody pracy

W cza­sie zajęć słu­cha­cze poznają także pod­sta­wowe funk­cje pro­gramu Adobe After Effects i Premier. Wie­dza ta, daje im moż­li­wość samo­dziel­nej obróbki, sekwen­cji obra­zów i dowol­nego eks­pe­ry­men­to­wa­nia zarówno z kadro­wa­niem, klat­ka­żem, jak i mon­ta­żem.
Efek­tem pracy studentów jest stworzenie ruchomej reklamy.

Podczas zajęć z dr Miłoszem Margańskim

Praca wykonana przez studentów na zajęciach animacji reklamowej