Program projektowania aplikacji

Dowiesz się co jest potrzebne do tworzenia aplikacji iOS, jaki sprzęt jest zalecany, jakie narzędzia i oprogramowania są do tego wykorzystywane.

Celem zajęć  jest nauka projektowania interfejsów w aplikacjach graficznych, które dobrze skalują się na różne ekrany.

Nauka projektowania aplikacji 

 • pozwoli poznać Tobie architekturę aplikacji, schematy nawigacji oraz UI/UX aplikacji z użyciem Adobe Experience Design.
  Podczas zajęć będziesz realizować projekty aplikacji krok po kroku:
  – projektowanie interfejsów w Adobe Photoshop,
  – kolorystyka, typografia, ikonografia w Adobe Illustrator,
  – rozdzielczość i eksport grafiki dla telefonu,
  – podstawy kodowania.

Metody realizacji programu

Oprócz ćwi­czeń tech­nicz­nych, konsultacji i wykładów jest także, reali­za­cja prac opar­tych na pomy­słach i zało­że­niach słu­cha­czy, które są próbą stwo­rze­nia skoń­czo­nych pro­jek­tów arty­stycz­nych w opar­ciu o pro­po­no­wane tematy.

Aplikacje zaprojektowane przez studentów grafiki