Program projektowania stron www

Projektowanie stron internetowych, polega przede wszystkim na poznaniu potrzeb docelowych gości naszej witryny.
Składa się na to: merytoryka i trafność prezentowanych informacji, łatwość dostępu, przejrzystość ich prezentacji oraz ogólny odbiór wizualny.

Celem zajęć jest umiejętność budowania Stron Internetowych, przy wykorzystaniu informacji poniżej.

Na zajęciach projektowania stron www:

 • Omówienie procesu tworzenia stron internetowych
 • Podstawy HTML i CSS
 • Eksportowanie grafiki z Adobe Photoshop i Illustrator, oraz Optymalizacja przy użyciu Adobe Fireworks, jak i darmowych programów graficznych
 • Budowanie makiet(mockupów) przy użyciu Adobe Fireworks.
 • Jak wybrać i jakie możliwości mają Systemy zarządzania treścią (Content Managment Systems, CMS)
 • WordPress
 • Joomla
 • Drupal
 • Wykorzystywanie popularnych frameworków takich jak bootstrap
 • Podstawy JS i wykorzystanie bibliotek takich jak jQuery.

  Metody realizacji programu

  Oprócz ćwi­czeń tech­nicz­nych jest także, reali­za­cja prac opar­tych na pomy­słach i zało­że­niach słu­cha­czy, które są próbą stwo­rze­nia skoń­czo­nych pro­jek­tów arty­stycz­nych w opar­ciu o pro­po­no­wane tematy.

Pracownia