Program projektowania stron www

Projektowanie stron internetowych, polega przede wszystkim na poznaniu potrzeb docelowych gości naszej witryny.
Składa się na to: merytoryka i trafność prezentowanych informacji, łatwość dostępu, przejrzystość ich prezentacji oraz ogólny odbiór wizualny.

Celem zajęć jest umiejętność budowania Stron Internetowych, przy wykorzystaniu informacji poniżej.

Na zajęciach projektowania stron www:

  • Wykładowca omówi z wami  proces utworzenia stron internetowych
  • Poznacie podstawy HTML i CSS
  • Dowiecie się jak eksportować grafiki z Adobe Photoshop i Illustrator, oraz o Optymalizacji przy użyciu Adobe Fireworks, jak i darmowych programów graficznych
  • Będziecie budować makiet(mockupów) przy użyciu Adobe Fireworks.
  • Jak wybrać i jakie możliwości mają Systemy zarządzania treścią (Content Managment Systems, CMS)
  • WordPress
  • Joomla
  • Drupal
  • Ważne w tworzeniu stron internetowych są podstawy JS i wykorzystanie bibliotek takich jak jQuery oraz wykorzystywanie popularnych frameworków takich jak bootstrap.

Projektowanie stron graficznych podczas zajęć

Metody realizacji programu

Oprócz ćwi­czeń tech­nicz­nych, konsultacji jest także, reali­za­cja prac opar­tych na pomy­słach i zało­że­niach słu­cha­czy, które są próbą stwo­rze­nia skoń­czo­nych pro­jek­tów arty­stycz­nych w opar­ciu o pro­po­no­wane tematy.