Program podstaw fotografii

Zajęcia w szkole rozpoczynają się od omówienia podstaw technicznych i sprzętowych. Kolejne zajęcia wprowadzają Cię do rozmaitych problemów fotograficznych, jak pracy w studio i plenerze, pracy z fleszami, fotografowania wnętrz, pejzażu, dokumentu, inscenizacji, portretu (praca z modelem/ką), fotografii w kontekście nowych mediów oraz cyfrowej obróbki obrazu.

 • zasady powsta­wa­nia obrazu foto­gra­ficz­nego
 • cha­rak­ter mate­ria­łów ana­lo­go­wych i cyfro­wych
 • pod­stawy prak­tyczne pro­cesu nega­ty­wowo – pozytywowego
 • pod­sta­wowe zagad­nie­nia zwią­zane z cyfro­wym zapi­sem fotografii
 • pod­stawy optyki, rodzaje i cha­rak­ter źró­deł światła
 • podstawy fotografii produktowej-reklamowej i portretu
 • nauczysz się pracy w oświetleniu o mieszanej tem­pe­ra­tu­rze bar­wo­wej oraz pre­cy­zyj­nej eks­po­zy­cji i obróbki błon ciętych
 • poznasz pod­sta­wową wie­dzę teo­re­tyczną i prak­tyczną w zakre­sie warsz­tatu foto­gra­fii barwnej
 • zapo­znasz się z zagad­nie­niami zwią­za­nymi z pro­fe­sjo­nal­nym kopio­wa­niem i dru­ko­wa­niem foto­gra­fii, for­mami eks­po­no­wa­nia i archi­wal­nego przechowywania
 • z teo­rią i prak­tyką pracy z kamerą 4×5
 • również z zaawan­so­wa­nymi zagad­nie­niami zwią­za­nymi z cyfro­wym zapi­sem foto­gra­fii, ska­no­wa­niem i moż­li­wo­ściami druku/naświetlania powięk­szeń (ana­lo­go­wymi i cyfrowymi)

Praca w studio

fot. Ewa Jakubowska