Program dtp

Obecnie na rynku InDesign jest wiodącym programem graficznym do składania dokumentów w celach wydawniczych i reklamowych. Jego ogromna możliwość edycji i manipulacji tekstu oraz grafik czyni go praktycznie bezkonkurencyjnym w swojej dziedzinie.

Celem nauki jest stopniowe nabieranie umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się pro­gra­mem gra­ficz­nym Adobe InDesign i jego zastosowaniem w dtp.
InDesign wykorzystywany jest głównie w:
– poligrafii (Plakaty, kalendarze, ulotki, wizytówki, zaproszenia…)
– publikacji i wydawnictwie (książki, magazyny, gazety…)

Na zajęciach dtp

  • poznasz tech­niki gra­ficz­ne i techniki poli­gra­ficz­ne
  • nabędziesz umie­jęt­ność przy­go­to­wa­nia mate­riału gra­ficz­nego do druku
  • nabędziesz umie­jęt­ność pro­jek­to­wa­nia form wydaw­ni­czych
  • poznasz sys­te­my iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej oraz kro­je liter

Metody realizacji programu

Pod­sta­wową formą pro­wa­dze­nia zajęć są pre­zen­ta­cje połą­czone z ćwi­cze­niami i poka­zami prak­tycz­nymi z udzia­łem studentów.
Oprócz ćwi­czeń tech­nicz­nych, jest także reali­za­cja prac opar­tych na pomy­słach i zało­że­niach słu­cha­czy, będą­cych próbą stwo­rze­nia skoń­czo­nych pro­jek­tów arty­stycz­nych w opar­ciu o pro­po­no­wane tematy.

Pracownia dtp

Marta Stolarczyk – katalog