Program Photoshopa

Adobe Photoshop to rozbudowany program graficzny. To najbardziej zaawansowana na świecie aplikacja do edycji obrazów, która pozwala w zupełnie dowolny sposób ulepszać, retuszować i modyfikować fotografie oraz inne obrazy.

Celem nauki jest umiejętność posługiwania się programem graficznym Adobe Photoshop i jego zastosowanie w tworzeniu i obróbce grafik rastrowej.
Photoshop wykorzystywany jest:
– do obróbki cyfrowej zdjęć,
– w projektowaniu stron internetowych, plakatów, i identyfikacji wizualnej,itd.
– w tworzeniu obrazów w concept art (digital painting), itd.

Na zajęciach Photoshopa

  • Zostaniesz wprowadzony w ogólny interfejs programu,
  • zapoznasz się z podstawowymi narzędziami nawigacji, retuszu zdjęć i selekcji,
  • będziesz pracować z warstwami, maskami, wykonywać proste fotomontaże,
  • będziesz pracować ze ścieżkami i maskami, wykonywać bardziej złożone fotomontaże,
  • poznasz inne funkcje i narzędzia programu, m.in. funkcje warstw i ich mieszania, warstwy dopasowania, filtry oraz wprowadzanie warstw tekstowych.

Metody realizacji programu

Pod­sta­wową formą pro­wa­dze­nia zajęć są pre­zen­ta­cje połą­czone z ćwi­cze­niami i poka­zami prak­tycz­nymi z udzia­łem studentów.
Oprócz ćwi­czeń tech­nicz­nych, jest także reali­za­cja prac opar­tych na pomy­słach i zało­że­niach studentów.
Na zaliczenie każdy ze studentów wykonuje projekt za pomocą poznanych wcześniej narzędzi pracy.

Pracownia Photoshopa