Program Komunikacji Wizualnej

Opanujesz pod­sta­wowe umie­jęt­no­ści for­mu­ło­wa­nia i wyra­ża­nia tre­ści komu­ni­katu - bez nich pro­jekt nie ma prawa bytu.

Celem nauki jest umiejętność zaprojektowania komunikatu wizualnego, w taki sposób, by był on zrozumiany przez odbiorców.

Komunikacja wizualna bazuje na takich elementach wyrazu jak:
– ilustracja, fotografia, typografia, infografika, film czy animacja.
Komunikacja wizualna, to komunikacja między nadawcą a odbiorcą – poprzez obraz.
To przekazanie informacji (w formie wizualnej)  przy pomocy  mediów, np. prasy, książki, plakatu, telewizji, internetu, prezentacji multimedialnej, i innych).

Na zajęciach komunikacji wizualnej

  • Będziesz wyko­nywać pro­jekty: rekla­mowe, kul­tu­ralne, spo­łeczne, np.:
    pla­kat, ilu­stra­cje, bil­l­bo­ard , ulotkę ogło­sze­nie prasowe, itd.)
  • Poznasz rów­nież zasady budo­wa­nia czy­tel­nych komu­ni­ka­tów, tak, by odbiorca na nie reago­wał, np.:jak nie zgu­bić się na lot­ni­sku, na dworcu, jak zna­leźć drogę do domu, itd..

Metody realizacji programu

Oprócz ćwi­czeń tech­nicz­nych jest także, reali­za­cja prac opar­tych na pomy­słach i zało­że­niach studentów, będą­cych próbą stwo­rze­nia skoń­czo­nych pro­jek­tów arty­stycz­nych w opar­ciu o pro­po­no­wane tematy.

Plakaty studentów

 Agnieszka Błońska – plakaty

Anka Zielińska – Komunikacja wizualna