Back

Artysta-grafik pracuje w Katedrze Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Działa aktywnie na rynku artystycznym, jak i komercyjnym.

Od 2005 – pra­cuje jako wykła­dowca na Uni­wer­sy­te­cie Arty­stycz­nym w Pozna­niu.
W 2010 – otrzy­mał tytuł dok­tora sztuki
W 2019 – otrzymał stopień dr habilitowanego w dziedzinie sztuki.

Ceniony arty­sta mło­dego poko­le­nia. Wykła­dowca Uni­wer­sy­tetu Arty­stycz­nego dawniej/ ASP/ w Pozna­niu. Absol­went Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Pozna­niu – Wydział Gra­fiki. Dyplom w zakre­sie gra­fiki warsz­ta­to­wej: pra­cow­nia Lito­gra­fii.

Zaj­muje się gra­fiką projektową, pla­ka­tem, ilu­stra­cją pra­sową oraz innymi for­mami sztuki współ­cze­snej. Uczest­nik wystaw i kon­kur­sów, wie­lo­krot­nie nagra­dzany w kraju i zagranicą.
Ilustrator książek dla dzieci i młodzieży, m.in. Polityka, Ekonomia, Mózg, Kosmos, Choroba, itd.

W Szkole Gra­fiki Kom­pu­te­ro­wej – Sowa­Edu pro­wa­dzi zaję­cia z projektowania graficznego na Iroku w pracowni Komunikacji wizualnej oraz na II roku w pracowni Infografiki.

Ponadto pro­wa­dzi zaję­cia kre­atywne rysunku i malar­stwa dla dzieci, mło­dzieży i doro­słych.

Przy­go­to­wuje rów­nież do egza­minu do wszyst­kich szkół arty­stycz­nych, rów­nież na Uni­wer­sy­tet Artystyczny.