Proponujemy kursy przygotowawcze do egzaminów wstępnych do Szkół Artystycznych i na Architekturę.

 Kurs trwa  10 spotkań po 3h zegarowe (zniżka dla uczniów naszej szkoły).
Zobacz też na www.kurs-rysunku.info

 1. Architekturę Wnętrz, Wzornictwo

Co powinieneś przy­nieść na zajęcia:
blok tech­niczny A3, ołówki mięk­kie, nożyczki, ekierkę, linijkę, klej „Magic“ oraz nóż introligatorski.

Program zajęć

 • Poznasz pod­sta­wowe siatki brył oraz pierw­szych modeli,
 • Nauczysz się inter­pre­ta­cji rzutu, będziesz ćwi­czyć, roz­wi­ja­jące umie­jęt­ność wyno­sze­nia w prze­strzeń dwu­wy­mia­ro­wej płaszczyzny.
 • Poznasz roz­ma­ite mate­riały, ćwi­cząc z kartką papieru oraz tech­niki nacięć i zagięć, mające na celu rozbudowy­wa­nie Two­jej świa­do­mo­ści przestrzennej.
 • Zajmiesz się mode­lo­wa­niem brył oraz makiet, pobu­dzisz swoją wyobraź­nię na łącze­nie mate­ria­łów, este­tykę, pomysłowość, wraż­li­wość kolorystyczną.
 • Prze­ko­nasz się, jak ważna jest skala i proporcje.
 • Będziesz ćwi­czyć rzu­to­wa­nie brył, per­spek­tywę i aksjono­me­trię oraz ćwi­czyć rysu­nek, rozwi­ja­jący umie­jęt­no­ści przed­sta­wia­nia swo­ich projektów w odpo­wied­niej skali i przestrzeni.
 • Zwró­cisz uwagę na zależ­no­ści mię­dzy obiek­tami oraz istotę two­rze­nia ilu­zji przestrzennej.
 • Na koniec wyko­nasz zaawansowane ćwi­cze­nie z bry­łami, mody­fi­ka­cją sia­tek, ruchem oraz przenikaniem

2.   Grafikę

 • więcej o zajęciach przygotowawczych na grafikę dowiesz się w zakładce “Program szkoły”
 • Zajęcia prowadzi  dr Max Skorwider.

Co przynieść na zajęcia?
szkicownik A4 lub A3;  komplet ołówków miękkich o różnej twardości; gumki: szarą-chlebową i białą; nożyk do ostrzenia.

3. Architekturę i UAP

 • Zobacz na stronę www.kurs-rysunku.info
 • Zajęcia prowadzi architekt Paweł Zgórecki i  dr Max Skorwider

Co przynieść na zajęcia?
kilka arkuszy białego bristolu  komplet ołówków miękkich o różnej twardości; gumki: szarą-chlebową i białą; nożyk do ostrzenia lub temperówkę; 4 szt. klamerek biurowych; teczkę do przenoszenia rysunków.