Back

Artysta-grafik pracuje w Katedrze Grafiki Warsztatowej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Działa aktywnie na rynku artystycznym, jak i komercyjnym.

www.uap.edu.pl

Uro­dził się w 1980 roku w Pozna­niu. 1995–2000 uczył się w Pań­stwo­wym Liceum Sztuk Pla­stycz­nych im. Pio­tra Potwo­row­skiego w Pozna­niu.
2000–2001 stu­dio­wał edu­ka­cję arty­styczną w Isty­tu­cie Sztuki i Kul­tury w Wyż­szej Szkole Peda­go­gicz­nej w Zie­lo­nej Górze. 2001–2006 stu­dio­wał gra­fikę na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Pozna­niu.
Dyplom z zakresu gra­fiki warsz­ta­to­wej ukoń­czy­ł z wyróż­nie­niem.
Dyplom z gra­fiki wyróż­niony jako jeden z trzech naj­lep­szych.
Od 2006 pra­cuje na Uni­wer­sy­te­cie Arty­stycz­nym w Pozna­niu, w Kate­drze Gra­fiki Warsz­ta­to­wej / V Pra­cow­nia Gra­fiki Warsz­ta­to­wej – Offset/. Kie­row­ni­kiem tej Pra­cowni jest prof.dr hab. Grze­gorz Nowicki prof.nad.UAP

W szkole Sztuk Pięknych – SowaEdu prowadzi rysunek wektorowy z użyciem programu Adobe Ilustrator.

Dyplom z grafiki wyróżniony jako jeden z trzech najlepszych WSTAW ( w ramach konkursu “Najlepszy Dyplom – Grafika Polska 2006”

Nagrody i wyróżnienia
2013-Grand Prix na Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach.
3 miejsce za plakat ( w kategorii plakat komercyjny i reklamowy) na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Boliwii.
wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie satyrycznym “Satyrykon”, Legnica.
2012-Nagroda za plakat w Międzynarodowym Biennale Graphic Design “Golden Bee” w Moskwie.
Nagroda za plakat do Festiwalu Filmów Dokumentalnych “Off Cinema” w Poznaniu.
2008-Nominacja do głównej nagrody Henkel Art (w kategorii rysunek), Wiedeń, Austria.
Finalista polskiej części konkursu Henkel Art Award, Warszawa.
2004 – mie­sięczne sty­pen­dium z gra­fiki na Uni­wer­sy­te­cie Ten­nes­see w Kno­xville w Sta­nach Zjed­no­czo­nych.
Na ASP w ramach kon­kursu „Naj­lep­szy Dyplom – Gra­fika Pol­ska 2006”.