PROGRAM TWORZENIA PORTFOLIO PROJEKTANTA

Celem zajęć  jest umiejętność zbudowania własnego portfolio przede wszystkim w formie papierowej oraz  dla chętnych w formie strony internetowej przy wykorzystaniu szablonu WordPress.

Projektowanie portfolio

Na tych zajęciach dowiesz się, jak stworzyć ciekawe portfolio, tak by potencjalny pracodawca lub klient ocenił twoje umiejętności wysoko i wybrał właśnie ciebie do współpracy.
Portfolio takie, poprzez wybrane prace, powinno prezentować twoje umiejętności i styl.

Metody realizacji programu

Oprócz ćwi­czeń tech­nicz­nych, konsultacji jest także, reali­za­cja prac opar­tych na pomy­słach i zało­że­niach słu­cha­czy, które są próbą stwo­rze­nia skoń­czo­nych pro­jek­tów arty­stycz­nych w opar­ciu o pro­po­no­wane tematy.

"Portfolio Projektanta - Marcelina Gorzelana