Back

PROGRAM TWORZENIA PORTFOLIO PROJEKTANTA

Celem zajęć  jest umiejętność zbudowania własnego portfolio w formie papierowej oraz  w formie cyfrowej.
Co zawiera cyfrowe portfolio?
Portfolio online – inaczej portfolio cyfrowe lub e-portfolio jest reprezentacją online stworzonych przez Ciebie prac, a także Twoich umiejętności i doświadczeń. Może to być strona internetowa, blog, itd..

Na tych zajęciach dowiesz się, jak stworzyć ciekawe portfolio, tak by potencjalny pracodawca lub klient ocenił twoje umiejętności wysoko i wybrał właśnie ciebie do współpracy.
Portfolio takie, poprzez wybrane prace, powinno prezentować twoje umiejętności i styl.

Metody realizacji programu

Oprócz ćwi­czeń tech­nicz­nych, konsultacji jest także, reali­za­cja prac opar­tych na pomy­słach i zało­że­niach studentów, które są próbą stwo­rze­nia skoń­czo­nych pro­jek­tów arty­stycz­nych w opar­ciu o pro­po­no­wane tematy.

Aleksandra Kościukiewicz