Michał Tatarkiewicz

Artysta-grafik pracuje w Katedrze Grafiki Warsztatowej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Działa aktywnie na rynku artystycznym, jak i komercyjnym.

www.uap.edu.pl

Uro­dził się w 1980 roku w Pozna­niu. 1995–2000 uczył się w Pań­stwo­wym Liceum Sztuk Pla­stycz­nych im. Pio­tra Potwo­row­skiego w Pozna­niu.
2000–2001 stu­dio­wał edu­ka­cję arty­styczną w Isty­tu­cie Sztuki i Kul­tury w Wyż­szej Szkole Peda­go­gicz­nej w Zie­lo­nej Górze. 2001–2006 stu­dio­wał gra­fikę na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Pozna­niu.
Dyplom z gra­fiki wyróż­niony jako jeden z trzech naj­lep­szych.
Od 2006 pra­cuje na Uni­wer­sy­te­cie Arty­stycz­nym w Pozna­niu, w Kate­drze Gra­fiki Warsz­ta­to­wej / V Pra­cow­nia Gra­fiki Warsz­ta­to­wej – Offset/. Kie­row­ni­kiem tej Pra­cowni jest prof.dr hab. Grze­gorz Nowicki prof.nad.UAP.
W 2022 roku obronił przewód doktorski.
Prac Michała Tatarkiewicza zostały nagrodzone w wielu konkursach, w kraju i zagranicą.
W swojej twórczości wykorzystuje media, takie jak: malarstwo, rysunek, grafikę i plakat. Jego plakaty najczęściej dotyczą problemów politycznych i społecznych.

W szkole Sztuk Pięknych – SowaEdu prowadzi rysunek wektorowy z użyciem programu Adobe Ilustrator.

Top