KSIĄŻKA AUTORSKA

PROGRAM KSIĄŻKI AUTORSKIEJ

Cel zajęć – chcemy by  nasi studenci w procesie tworzenia książki, traktowali ją bardziej jako narzędzie swobodnej ekspresji, niż jako projekt.

Krótki opis tworzenia książek i okładek autorskich

Czym jest książka autorska, którą wykonują studenci II roku na specjalizacji grafiki?
Jest to dzieło, które  każdy ze studentów jest zarówno autorem tekstu, ilustracji oraz projektantem okładki . Jest on również odpowiedzialny za jej przygotowanie do druku i wydrukowanie.

Metody realizacji programu

Oprócz ćwi­czeń praktycznych, konsultacji i wykładów jest także, reali­za­cja prac rocznych opar­tych na pomy­słach i zało­że­niach studentów w opar­ciu o pro­po­no­wane tematy przez wykładowcę.

Książka autorska – Maria Winiecka

Top