Statut szkoły

Sowa-edu jest Policealną Szkołą Sztuk Pięknych   oferującą specjalności Fotografii i Technik Graficznych wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr wpisu 616/29/2012. 
Z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kasprzaka 22A.

Jest  szkołą kameralną i dobrze wyposażoną, w której możesz poczuć się w centrum uwagi wśród profesjonalnych i zaangażowanych wykładowców i wykładowczyń.   

§1. Nazwa, siedziba szkoły i inne informacje.

  1. Szkoła nosi nazwę: Niepubliczna Policealna Szkoła Sztuk Pięknych Sowa-Edu zwana dalej Szkołą.
  2. Organem prowadzącym szkołę jest: Piotr Gieburowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SOWA FILM MEDIA PRODUCTIONS w Poznaniu przy ul. Grabowskiej 16 zwany dalej Właścicielem.
  3. Siedziba szkoły znajduje się w Poznaniu przy ulicy Kasprzaka 22A.
  4. Szkoła jest szkołą policealną niepubliczną kształcącą w specjalności: fotograf i techniki graficzne. W przedmiotach zawodowych – artystycznych stosuje się programy autorskie zawierające podstawę programową określoną przez Ministra właściwego ds. Kultury dla szkół plastycznych.
  5. Szkoła rozpocznie działalność z dniem 1 października 2012 r.

§2. Cele i zadania Szkoły.

 1. Celem działania Szkoły jest tworzenie warunków dla pełnego i samodzielnego rozwoju jej słuchaczy. Szkoła stwarza słuchaczowi warunki dla:
  1. rozwoju zdolności i umiejętności w stopniu pozwalającym na czynną działalność w wybranej dziedzinie sztuki,
  2. podjęcia aktywnej działalności na rzecz kultury w środowisku lokalnym,
  3. pełnego rozwoju osobowości,
  4. przygotowania do podjęcia pracy zawodowej lub dalszych studiów.
 2. Szkoła realizuje wymienione cele organizując zajęcia obowiązkowe w ramach szkolnego planu nauczania w formie:
  1. zajęć teoretycznych (wykładów, seminariów, konsultacji), oraz zajęć praktycznych (ćwiczeń, warsztatów) oraz plenerów,
  2. organizowanych minimum raz w roku szkolnym imprez prezentujących dorobek artystyczny uczniów (przeglądów, wystaw, itp.),
  3. uczestnictwa w wystawach regionalnych i ogólnopolskich,
  4. współdziałania z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej,
  5. wprowadzania innowacji zgodnie z zasadami określonymi w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

§3. Organa Szkoły.

 1. Organem powołanym przez Właściciela do realizacji zadań Szkoły jest Dyrektor Szkoły.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Minister włściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego
 3. Dyrektor Szkoły kieruje jej bieżącą działalnością i odpowiada przed Właścicielem za realizację celów statutowych, a zwłaszcza:
  1. organizuje procesy dydaktyczne w sposób zapewniający realizację podstaw programowych określonych rozporządzeniem ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego;
  2. organizuje działalność szkoły w sposób zapewniający bezpieczeństwo, higienę pracy i nauki jej uczestnikom;
  3. ustala w porozumieniu z Właścicielem roczny plan działania szkoły i informuje o jego realizacji;
  4. zatrudnia i zwalnia pracowników w porozumieniu z Właścicielem;
  5. decyduje o przyjęciu i usunięciu słuchaczy;
  6. odpowiada za dokumentację Szkoły i należyte jej zabezpieczenie;
  7. reprezentuje Szkołę na zewnątrz;
  8. Dyrektor Szkoły może przekazać część swoich obowiązków i uprawnień swoim zastępcom.

§4. Organizacja Szkoły

 1. Nauka w Szkole trwa dwa lata, prowadzona jest w trybie zaocznym, obejmuje zajęcia edukacyjne artystyczne, pokrewne i uzupełniające. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów z uwzględnieniem przerw zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Organizację Szkoły w danym roku szkolnym określa Dyrektor Szkoły.
 3. Organizacja Szkoły określa liczbę pracowników Szkoły oraz ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć.
 4. Godzina lekcyjna trwa 45 min., wykładowca za zgodą dyrektora może ustalić inny czas trwania jednostki lekcyjnej zachowując ogólny, ustalony tygodniowy czas pracy.
 5. Szkoła nie zapewnia materiałów do wykonywania prac realizowanych w trakcie ćwiczeń praktycznych, warsztatów i plenerów.
 6. Prace wykonane przez słuchacza w związku z realizacją programu nauki z materiałów słuchacza stanowią własność słuchacza, ale na czas nauki w Szkole pozostają do dyspozycji Szkoły. Prace wykonane z materiałów Szkoły stanowią własność szkoły.
 7. Pozostałe czynniki określające organizację szkoły, system ocen i promocji określa dyrektor Szkoły w Regulaminie Szkoły Sowa-edu, a płatności za naukę określa treść Umów zawieranych ze słuchaczami.
 8. Zajęcia mogą odbywać się w siedzibie Szkoły, bibliotekach, muzeach, galeriach, wyższych uczelniach i innych instytucjach użyteczności ublicznej.

§5. Prawa i obowiązki słuchaczy i pracowników Szkoły

 1. Słuchacz ma prawo do:
 2. Właściwie zorganizowanego procesu szkolenia;
 3. Właściwych warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo;
 4. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy oraz do ochrony i poszanowania jego godności, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym, sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 5. Swobody wyrażnia myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły a także światopoglądowych i religijnych jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;
 6. Korzystania z pomieszczeń, sprzętu i środków dydaktycznych Szkoły;
 1. Słuchacz ma obowiązek:
 2. Przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie Szkoły i Statucie Szkoły;
 3. Stosować się do poleceń dyrektora Szkoły i osób prowadzacych zajęcia;
 4. Systematycznie przyswajać przekazywane wiadomości;
 5. Traktować z życzliwością innych słuchaczy i pracowników Szkoły.
 1. Pracownik Szkoły ma obowiązek:
 2. Prawidłowego prowadzenia procesu dydaktycznego.
 3. Sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich Słuchaczy.
 4. Zapewnienia Słuchaczom bezpieczeństwa w czasie prowadzonych zajęć.
 5. Należytej dbałości o pomoce dydaktyczne, powierzony sprzęt i pozostałe mienie Szkoły.
 6. Udzielania pomocy Słuchaczom w procesie dydaktycznym.
 7. Doskonalenia istniejących programów nauczania oraz opracowywania nowych.
 8. Przeprowadzenia systematycznego procesu oceniania Słuchaczy w całym cyklu nauki zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, klasyfikowania i promowania Słuchaczy.
 1. Pracownik Szkoły ma prawo do: zatrudnienia przez organ prowadzący Szkołę na podstawie umowy cywilno – prawnej odpowiednio do wykonywanej pracy lub zlecenia, lub wykonywanego dzieła a prawa wynikające z tych umów określa kodeks pracy lub inne przepisy obowiązujące w R.P.
 2. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz spożywania alkoholu lub spożycia / użycia w jakikolwiek inny sposób innych środków odurzających oraz palenia tytoniu.

§6. Zasady przyjmowania słuchaczy do Szkoły i skreślenia z listy Słuchaczy

 1. Tryb naboru każdorazowo określa dyrektor Szkoły.
 2. Co do zasady Słuchaczem może zostać osoba spełniająca warunki nauki na danym poziomie nauczania.
 3. Warunkiem wpisania Słuchacza do Szkoły jest zawarcie przez niego (lub jego opiekuna prawnego) z dyrektorem Szkoły Umowy Cywilno – Prawnej o nauczanie.
 4. Osoba przyjęta do Szkoły staje się jej Słuchaczem z pierwszym dniem semestru w którym rozpoczyna naukę lub z innym terminem określonym w Umowie zawartej ze Słuchaczem i pozostaje jej Słuchaczem do ostatniego dnia semestru lub innym terminem też zgodnie z zawartą Umową lub kiedy przestaje być Słuchaczem z dniem skreślenia z listy słuchaczy Szkoły.
 5. Decyzję o skreśleniu z listy Słuchaczy podejmuje dyrektor Szkoły w przypadku:
 6. Uporczywego utrudniania prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 7. Naruszania dóbr osobistych innych Słuchaczy i pracowników Szkoły oraz wyrządzania szkód na mieniu Szkoły;
 8. Przebywania na terenie Szkoły w stanie po spożyciu alkoholu lub po użyciu innych środków odurzających;
 9. Długotrwałej i nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach szkolnych;
 10. W przypadku nie uiszczania opłat za naukę w terminach określanych w Umowach zawieranych ze Słuchaczem;
 11. Popełnienie przez Słuchacza przestępstwa, które uniemożliwia kontynuowanie nauki jeżeli to przestępstwo jest oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym.

§7. Finansowanie Szkoły

Głównym źródłem uzyskiwania środków finansowych przez Szkołę na bieżącą działalność są wpłaty czesnego dokonywane przez słuchaczy.

§8. Likwidacja Szkoły

Właściciel może podjąć decyzję o likwidacji Szkoły. Szkoła może być zlikwidowana tylko z końcem roku szkolnego, o takim zamiarze powiadomi Słuchaczy dyrektor Szkoły co najmniej 6 miesięcy przed zamierzonym terminem likwidacji. Dyrektor Szkoły ma prawo rozwiązać drugi rok nauki każdej specjalizacji przed jego rozpoczęciem, jeżeli ilość osób kontynuująca naukę będzie mniejsza niż dziewięć.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Statut jest oświadczeniem woli Właściciela.
 2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane tylko przez Właściciela.
Top