Back

REGULAMIN STUDENTA W SOWA-EDU,  


§ 1 Organizacja nauki w Szkole
1. Rok Nauki trwa od 1. października do do 30. września następnego roku kalendarzowego.
2. Rok Nauki dzieli się na dwa semestry
a) ZIMOWY z przerwą Świąteczno–Nowo Roczną
b) LETNI z przerwą Wielkanocną

3. Zajęcia w Szkole realizowane są w trakcie jedno lub dwu dniowych Zjazdów w soboty i niedziele.
Szczegółowy harmonogram Zjazdów określają Plany Zajęć ogłaszane przez Dyrektora Szkoły dla każdego semestru.
Zgodnie z z aktualnie obowiązującymi zasadami regulowanymi przez Rząd RP (np. lockdown) zajęcia mogą być realizowane również w systemie hybrydowym lub tylko online, decyzję o tym podejmuje Dyrektor Szkoły.
Warunkiem uczestnictwa w nauce online jest włączona kamera. Wykładowca ma prawo usunać studenta/tkę z zajęć i wpisać nieobecność, jesli nie będzie ona/on widoczna na pulpicie monitora wykładowcy.
 
3a. W przypadku sytuacji bez lockdown, gdy nauka trwa stacjonarnie, student może 2 razy w semestrze skorzystać z nauki online.

4. Terminy egzaminów
a) Egzaminy Semestralne odbywają się na ostatnich Zjazdach semestru Zimowego i Letniego,
b) egzaminy poprawkowe z semestru Zimowego można zdawać tylko do końca trwania semestru Letniego,
c) egzaminy poprawkowe z semestru Letniego można zdawać tylko w okresie od 1. do 30. października następnego roku szkolnego w wyznaczonym dniu i godzinie przez Dyrektora Szkoły.
d) wszystkie egzaminy poprawkowe są odpłatne, wysokość tej opłaty wnoszonej przez Studenta przed przystąpieniem do dodatkowego egzaminu określa Dyrektor Szkoły. Kwota ta może wynosić od 100-150zł.
e) aby uniknąć nieporozumień Student o wyniku każdego swojego egzaminu poprawkowego poinformuje Dyrektora Szkoły drogą elektroniczną podając datę egzaminu i uzyskaną ocenę.

§ 2 Zasady klasyfikowania – oceniania Studentów

1. Po pierwszym i drugim Roku Nauki Student otrzymuje Świadectwo Ukończenia danego Roku Nauki z ocenami końcowymi z każdego przedmiotu.

2. Po ukończeniu dwóch lat nauki Student otrzymuje Dyplom Ukończenia Dwuletniej Policealnej Szkoły z wpisaną średnią oceną końcową.
Podstawą do wyliczenia średniej oceny końcowej na Dyplomie jest średnia wyliczona z ocen ze Świadectw
1. i 2 Roku Nauki.

3. Warunkiem otrzymania dyplomu jest uzyskanie ocen wyższych niż 1 ( niedostateczny) ze wszystkich wymaganych egzaminów, zaliczeń oraz wykonanie obowiązkowych Prac Rocznych i Dyplomowych. Ponadto Student przed otrzymaniem Dyplomu jest zobowiązany do przekazania Dyrektorowi Szkoły w plikach elektronicznych swoich Prac Dyplomowych.

4. Warunkami klasyfikowania Studenta są: zaliczenia, uzyskanie ocen lub zdanie egzaminów, wykonanie prac rocznych i dyplomowych (według wymagań Szkoły) z każdego z Przedmiotów określonych jako obowiązkowe w Planie Zajęć zgodnie ze skalą ocen stosowaną w Szkole:
6 – celujący, 5 – bardzo dobry, 4 – dobry, 3 – dostateczny, 2 – dopuszczający, 1 – niedostateczny

5. Prowadzący zajęcia określa warunki uzyskania zaliczenia z prowadzonego przedmiotu.

6. Prowadzący zajęcia może nie ocenić Pracy Rocznej i Dyplomowej Studenta jeżeli nie była ona z nim konsultowana w trakcie trwania semestru.

7. Prowadzący zajęcia może nie oceniać Studenta jeżeli nieobecności Studenta na jego zajęciach będą większe niż 20% obowiązkowych zajęć z danego przedmiotu.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może ubiegać się u Dyrektora Szkoły o przełożenie terminu egzaminu, zaliczenia lub wykonania Pracy Rocznej.

9. O uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń studenci są informowani bezpośrednio przez prowadzących zajęcia lub przez ogłoszenie wyników w miejscu wskazanym przez egzaminatorów lub Dyrektora Szkoły

10. Student, który został skreślony z listy studentów może ubiegać się o wznowienie nauki na warunkach obowiązujących w momencie wznowienia nauki.