Back

PROGRAM ZAJĘĆ KURSU RYSUNKU DLA MŁODZIEŻY

Dzięki bogatemu programowi, rozmaitych ćwiczeń z wyobraźni, rysowania roślin, zwierząt, portretów, postaci w ruchu, pejzaży i martwej natury rysowanie z nami zamienia się w fascynującą artystyczną przygodę.
Istotne jest również to, że umiejętności zdobywane na zajęciach kreatywnych, pozwolą naszym uczestnikom wyrażać swoje myśli i emocje w różnorodnej formie plastycznej.
.
Zobacz naszą propozycję kursów rysunku dla młodzieży podczas wakacji

CELEM ZAJĘĆ RYSUNKU

jest rozbudzenie  pasji i wyobraźni plastycznej.  Rozwijanie zdolności manualnej.  Nauczenie wraż­li­wo­ści pla­stycz­nej, wyczu­cia koloru, kom­po­zy­cji i przestrzeni.
Tworzenie pod okiem wykładowcy, poprzez stosowanie najważniejszych technik, takich jak: rysu­nek, malarstwo, grafikę, plakat…
Istotne jest również poznawanie różnych zasad i pojęć, artystycznych chwytów oraz umiejętności używania narzędzi, jak: ołówek, flamaster, cienkopis, marker, kreda, tusz, farba oraz tech­niki mieszane.
I na końcu, zasto­sowanie tech­nik malar­skich, mię­dzy innymi: akwa­reli, czyli malo­wa­nie far­bami wod­nymi oraz pasteli mokrych bądź suchych.
Zmierzysz się z rysunkiem studyjnym, wykonując:

  • szkice ołówkiem,
  • rysu­nek lawowany tuszem, piór­kiem, węglem, patykiem
  • rysu­nek nega­ty­wowy wykonany białymi i czarnymi kredkami na czarnym papierze.

Jakie tematy będziesz wykonywał na zajęciach?

  • postacie/modele, szkielet, mane­kiny, zwierzęta,
  • mar­twą naturę, małe formy botaniczne, pej­zaże miej­skie, archi­tek­turę zieleni,
  • opo­wieść o miej­scu, miej­sca wybrane, swój wła­sny obraz mia­sta, świata, itd..

Zapoznasz się z linorytem.
Co to jest linoryt? To rysunek wyżło­biony w linoleum. Do opra­co­wa­nia matrycy z linoleum będziesz używać kompletu dłut, umożliwiających cięcie materiału. Gdy wykonasz matryce, zrobisz odbitki na prasie ręcznej lub za pomocą kostki introligatorskiej.

METODY REALIZACJI ZAJĘĆ RYSUNKU

v   Dbamy o jako­ść, gwa­ran­tując indy­wi­du­alny kon­takt wykładowcy/ wykładowczyń z każ­dym uczest­ni­kiem podczas zajęć.
v   Moni­to­rujemy uczestników postę­py oraz udzie­la­my im facho­wych wska­zó­wek.
v   Spo­tka­nia odby­wają się w dobrze wyposażonych pra­cow­niach oraz w twórczej i przy­ja­znej dla uczestników atmos­fe­rze.
v   Kursy pro­wa­dzone są wg autor­skich pro­gramów wykładowców/wykładowczyń i dosto­so­wane do pre­dys­po­zy­cji i wieku uczest­ni­ków, po to, by zapewnić im prawidłowy rozwój
umie­jęt­no­ści i uwrażliwić artystycznie.

Co przynieść na zajęcia?

Bloki A3, A4; białe kartki brystolu 50×70 cm; gumki; ołówki mięk­kie róż­nej gru­bo­ści; kredki; pisaki;
nożyk do ostrze­nia ołów­ków i tubę lub teczkę do przenoszenia rysunków.

Zajęcia prowadzą:

dr hab. Max Skorwider, prof. UAP – na Uniwersytecie Artystycznym prowadzi VII Pracownie Grafiki – Komiks i Powieść Graficzna.
dr Adam Gillert – adiunkt na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, w I Katedrze Rysunku.
mgr Maria Barańczyk – absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

PRACE MŁODZIEŻY WYKONANE W PRACOWNI ARTYSTYCZNEJ

RYSUNKI, SZKICE & CLIPARTY

KARYKATURY OKŁADEK ZNANYCH PISM

PRACOWNIE RYSUNKU I MALARSTWA DLA MŁODZIEŻY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Adres /Konto szkoły

Kursy-Szkolenia-Warsztaty
Sowa-edu ul. Kasprzaka 22a, 60-237 Poznań,
Nr konta bankowego:
44 1090 1346 0000 0001 5130 7384

Telefon

61 865 38 47 lub 608 069 935

Email

szkola@sowa-edu.pl

ZADAJ PYTANIE