KURSY RYSUNKU I MALARSTWA DLA MŁODZIEŻY

Kursy wznawiamy od 28.09.24
Dzień i godz. zajęć do wyboruKurs 3 miesięcznyKurs 9. miesięczny
sobota, godz. 12.00-16.00 (4h)40h (10 spotkań)120h (40 spotkań)
niedziela, godz. 14.00-18.00 (4h)40h (10 spotkań)120h (30 spotkań)
środa, godz. 16.45-19.45 (3h)30h (10 spotkań)90h (30 spotkań)

PROGRAM ZAJĘĆ KURSU RYSUNKU DLA MŁODZIEŻY

Dzięki bogatemu programowi, rozmaitych ćwiczeń z wyobraźni, rysowania roślin, zwierząt, portretów, postaci w ruchu, pejzaży i martwej natury rysowanie z nami zamienia się w fascynującą artystyczną przygodę.
Istotne jest również to, że umiejętności zdobywane na zajęciach kreatywnych, pozwolą naszym uczestnikom wyrażać swoje myśli i emocje w różnorodnej formie plastycznej.
.
Zobacz naszą propozycję kursów rysunku dla młodzieży podczas wakacji

CEL ZAJĘĆ RYSUNKU

 • Rozbudzenie pasji i wyobraźni plastycznej.

 • Rozwijanie zdolności manualnej.

 • Nauczenie wraż­li­wo­ści pla­stycz­nej, wyczu­cia koloru, kom­po­zy­cji i przestrzeni.

 • Tworzenie pod okiem wykładowcy, poprzez stosowanie najważniejszych technik, takich jak: rysu­nek, malarstwo, grafikę, plakat…

 • Istotne jest również poznawanie różnych zasad i pojęć, artystycznych chwytów oraz umiejętności używania narzędzi, jak: ołówek, flamaster, cienkopis, marker, kreda, tusz, farba oraz tech­niki mieszane.

 • I na końcu, zasto­sowanie tech­nik malar­skich, mię­dzy innymi: akwa­reli, czyli malo­wa­nie far­bami wod­nymi oraz pasteli mokrych bądź suchych.

Zmierzysz się z rysunkiem studyjnym, wykonując:

 • szkice ołówkiem,

 • rysu­nek lawowany tuszem, piór­kiem, węglem, patykiem

 • rysu­nek nega­ty­wowy wykonany białymi i czarnymi kredkami na czarnym papierze.

Jakie tematy będziesz wykonywał na zajęciach?

 • postacie/modele, szkielet, mane­kiny, zwierzęta,

 • mar­twą naturę, małe formy botaniczne, pej­zaże miej­skie, archi­tek­turę zieleni,

 • opo­wieść o miej­scu, miej­sca wybrane, swój wła­sny obraz mia­sta, świata, itd..

Zapoznasz się z linorytem.

Co to jest linoryt? To rysunek wyżło­biony w linoleum. Do opra­co­wa­nia matrycy z linoleum będziesz używać kompletu dłut, umożliwiających cięcie materiału. Gdy wykonasz matryce, zrobisz odbitki na prasie ręcznej lub za pomocą kostki introligatorskiej.

METODY REALIZACJI

 •  Dbamy o jako­ść, gwa­ran­tując indy­wi­du­alny kon­takt wykładowcy/ wykładowczyń z każ­dym uczest­ni­kiem podczas zajęć.

 • Moni­to­rujemy uczestników postę­py oraz udzie­la­my im facho­wych wska­zó­wek.

 • Spo­tka­nia odby­wają się w dobrze wyposażonych pra­cow­niach oraz w twórczej i przy­ja­znej dla uczestników atmos­fe­rze.

 • Kursy pro­wa­dzone są wg autor­skich pro­gramów wykładowców/wykładowczyń i dosto­so­wane do pre­dys­po­zy­cji i wieku uczest­ni­ków, po to, by zapewnić im prawidłowy rozwój umie­jęt­no­ści i uwrażliwić artystycznie.

Co przynieść na zajęcia?

Bloki A3, A4; białe kartki brystolu 50×70 cm; gumki; ołówki mięk­kie róż­nej gru­bo­ści; kredki; pisaki;
nożyk do ostrze­nia ołów­ków i tubę lub teczkę do przenoszenia rysunków.

ZAJĘCIA PROWADZĄ

 • mgr Kornel Ofierski wykładowca UAP – na Uniwersytecie Artystycznym prowadzi Pracownie Rysunku i Malarstwa. 
 • dr Adam Gillert – adiunkt na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, w I Katedrze Rysunku.
 • mgr Maria Barańczyk – absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

PRACE MŁODZIEŻY WYKONANE W PRACOWNI ARTYSTYCZNEJ

RYSUNKI, SZKICE & CLIPARTY

KARYKATURY OKŁADEK ZNANYCH PISM

PRACOWNIE RYSUNKU I MALARSTWA DLA MŁODZIEŻY

Cena kursu:
3 miesiące 9 miesięcy
(4h) 3 x 380 zł
(40h)
(4h) 9 x 330 zł
(40h)
(3h) 3 x 285 zł
(30h)
(3h) 9 x 270 zł
(30h)
koszt zajeć próbnych 95zł (3h)
120zł (4h)
Kurs oferuje:
 • Zajęcia stacjonarne
 • Przyjazną atmosferę w kameralnych grupach
 • Profesjonalnych wykładowców

Formularz zgłoszeniowy

  Raty:

  Kurs kreatywny:

  Kurs / szkolenie:

  Top