ANIMACJA REKLAMOWA

PROGRAM ANIMACJI REKLAMOWEJ

Celem zajęć jest umiejętność tworzenia, np. ruchomej prezentacji, reklamy animowanej za pomocą programów graficznych oraz technik omówionych poniżej.

Na zajęciach animacji reklamowej poznasz

  • Standardy animacji, klatkaż, metody zapisu oraz kontenery i kompresory

  • Interfejs programu

  • Import / eksport materiałów o różnym charakterze i formacie

  • Organizacje pracy w programie

  • Klucze, animacje parametryczną, wyrażenia i motion

  • Filtry, efekty i warstwy dopasowania

  • Obsługę i wykorzystanie ścieżki dźwiękowej

  • 3d (panorama, wieloplan, wirtualna kamera)

  • Będziesz  pracować na warstwach

  • Poznasz podstawy montażu synchronicznego, obróbkę materiału oraz kluczowanie (green/blue box)

Metody pracy

W cza­sie zajęć praktycznych studenci poznają także pod­sta­wowe funk­cje pro­gramu Adobe After Effects i Premier. Wie­dza ta, da  im moż­li­wość samo­dziel­nej obróbki, sekwen­cji obra­zów i dowol­nego eks­pe­ry­men­to­wa­nia zarówno z kadro­wa­niem, klat­ka­żem, jak i mon­ta­żem.
Efek­tem pracy studentów jest stworzenie ruchomej reklamy.

Praca wykonana przez studentów na zajęciach animacji reklamowej

Top