Max Skorwider

Artysta-grafik   Absol­went Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Pozna­niu – Wydział Gra­fiki.  Dyplom w zakre­sie gra­fiki warsz­ta­to­wej.

Od 2005 – pra­cuje jako wykła­dowca na Uni­wer­sy­te­cie Arty­stycz­nym im. Magdaleny Abakanowicz w Pozna­niu.
W 2010 – otrzy­mał tytuł dok­tora sztuki
W 2019 – otrzymał stopień dr habilitowanego w dziedzinie sztuki.

Prof. UAP dr hab. szt. Max Skorwider jest grafikiem oraz wykładowcą w Katedrze Grafiki w swojej autorskiej VII Pracowni Komiksu i Powieści Graficznej na Uniwersytecie Artystycznym.
Działa aktywnie na rynku artystycznym, jak i komercyjnym. Zaj­muje się gra­fiką projektową, pla­ka­tem, ilu­stra­cją pra­sową oraz innymi for­mami sztuki współ­cze­snej. Uczest­nik wystaw i kon­kur­sów, wie­lo­krot­nie nagra­dzany w kraju i zagranicą.
Współpracuje z tygodnikiem „Polityka” oraz tworzy powieści graficzne dla młodego pokolenia, ilustrując książki dla młodzieży, m.in. Polityka, Ekonomia, Mózg, Kosmos, Choroba, itd.

W Szkole Gra­fiki Kom­pu­te­ro­wej – Sowa­Edu pro­wa­dzi zaję­cia z projektowania graficznego na I roku w pracowni Komunikacji wizualnej oraz na II roku w pracowni Infografiki.

Ponadto pro­wa­dzi zaję­cia kre­atywne rysunku i malar­stwa dla doro­słych.

Top