ADOBE INDESIGN – DTP

PROGRAM ADOBE INDESIGN - DTP

Celem nauki  jest stopniowe nabieranie umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się pro­gra­mem gra­ficz­nym Adobe InDesign i jego zastosowaniem w dtp. Program ten wykorzystywany jest głównie w poligrafii, podczas przygotowywania do druku, np. plakatów, kalendarzy, ulotek, wizytówek, zaproszeń oraz w publikacji i wydawnictwie, np. książek, magazynów, gazet …

Na zajęciach InDesign (dtp) 

  • poznasz tech­niki gra­ficz­ne i poli­gra­ficz­ne
  • nabędziesz umie­jęt­ność przy­go­to­wa­nia mate­riału gra­ficz­nego do druku oraz pro­jek­to­wa­nia form wydaw­ni­czych
  • dowiesz się co to są sys­te­my iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej oraz jak ważne są kro­je liter

InDesign jest wiodącym programem graficznym do składania dokumentów w celach wydawniczych i reklamowych. Jego ogromna możliwość edycji i manipulacji tekstu oraz grafik, czyni go praktycznie bezkonkurencyjnym w swojej dziedzinie.

Metody realizacji programu

Formułą prowadzenia zajęć podczas zjazdów są ćwiczenia praktyczne, projekty, konsultacje i korekty zadanych tematów.
Wymagana jest aktywność i uczestnictwo studentów w zajęciach i konsultacjach.
Podstawą zaliczenia jest minimum 80% obecność na zajęciach oraz przygotowanie i obrona projektu zaliczeniowego za pomocą poznanych wcześniej narzędzi pracy.
Więcej o zastosowaniu tego programu dowiesz się na stronie Adobe.

Top