TYPOGRAFIA

PROGRAM NAUKI TYPOGRAFII

Większość trafiających do nas informacji, przekazywana jest za pomocą pisma, składającego się z liter, w którym ważne są czytelność i zrozumiałość, interpunkcja, skład, odstępy oraz efekty specjalne.

Na naukę typografii składa się m.in. rodzaj i stopień pisma, kształt liter, ich wielkość oraz rozmieszczenie wierszy w kolumnie. Istotne jest też umiejętne stosowanie zasad związanych z typografią i dobieraniem odpowiednich fontów do projektowanych przez Was publikacji, ponieważ dobre liternictwo, to, 80% sukcesu w projektowaniu graficznym

Na zajęciach typografii i projektowania znaku

  • zdo­będziesz doświad­cze­nie, dotyczące kro­jów liter­ni­czych, pro­jek­to­wa­nia zna­ków,

  • będziesz uczył się popraw­nego two­rzenia iden­ty­fi­ka­cji wizu­alnej, która jest pod­sta­wo­wym narzę­dziem, słu­żą­cym do kre­owa­nia wize­runku marki firmy na rynku:

  • logo­typ

  • kolo­ry­styka

  • czcionki

  • pro­jek­to­wa­nie wizy­tó­wek

  • papie­rów listo­wych,itd..

Prace dotyczące typografii, zaprojektowane przez studentów grafiki

Metody realizacji programu

Formułą prowadzenia zajęć podczas zjazdów są ćwiczenia praktyczne, projekty, konsultacje i korekty zadanych tematów.
Wymagana jest aktywność i uczestnictwo studentów w zajęciach i konsultacjach.
Podstawą zaliczenia jest minimum 80% obecności na zajęciach oraz przygotowanie i obrona projektu zaliczeniowego za pomocą poznanych wcześniej narzędzi pracy.

Top