KOMUNIKACJA WIZUALNA

PROGRAM KOMUNIKACJI WIZUALNEJ

Celem nauki jest umiejętność zaprojektowania komunikatu wizualnego, w taki sposób, by był on zrozumiany przez odbiorców.

Krótki opis działań na zajęciach

Komunikacja wizualna bazuje na takich elementach wyrazu,  jak  ilustracja, fotografia, typografia, infografika, film czy animacja i służy do komunikacji między nadawcą a odbiorcą – poprzez obraz.
Przekazuje również informacje (w formie wizualnej)  przy pomocy  mediów, np. prasy, książki, plakatu, telewizji, internetu, prezentacji multimedialnej, i innych..

Metody realizacji programu

Formułą prowadzenia zajęć podczas zjazdów są ćwiczenia praktyczne, projekty, konsultacje i korekty zadanych tematów.
Wymagana jest aktywność i uczestnictwo studentów w zajęciach i konsultacjach.
Podstawą zaliczenia jest minimum 80% obecności na zajęciach oraz przygotowanie i obrona projektu zaliczeniowego za pomocą poznanych wcześniej narzędzi pracy.

Na zajęciach komunikacji wizualnej

  • Będziesz wyko­nywać pro­jekty: rekla­mowe, kul­tu­ralne, spo­łeczne, np. pla­kat, ilu­stra­cje, bil­l­bo­ard , ulotkę ogło­sze­nie prasowe, itd.)
  • Poznasz rów­nież zasady budo­wa­nia czy­tel­nych komu­ni­ka­tów, tak, by odbiorca na nie reago­wał, np. jak nie zgu­bić się na lot­ni­sku, na dworcu, jak zna­leźć drogę do domu, itd..

PROJEKTOWANIE ZNAKU

PLAKATY

Top